Nové vigančiatka
Zápis detí do MiniVigančeka sa uskutoční dňa 12.9.2019 o 16:00 hod. v Tančiarni/ CVČ Juhoslovanská 2, 3 poschodie. Prijímame zdravé deti vo veku od 4 do 6 rokov do naplnenia kapacity. Súčasťou zápisu je aj krátke rodičovské združenie, ktorého cieľom je sprostredkovať rodičom základné organizačné informácie týkajúce sa fungovania krúžku.
Na zápis je potrebné prinieť vyplnenú Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru

Prosím nevypĺňajte položky: Kód ZÚ, Deň, Čas, Odchod z činnosti čas, Čiastočná úhrada a Vedúci ZÚ.

Viganček nových členov v školskom roku 2019/2020 neprijíma.