I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Názov: Detský folklórny súbor Viganček
Zriaďovateľ: Občianske združenie VIGANČEK: registrácia číslo VVS/1-900/90-385 02.
Stanovy OZ TU
IČO: 42247594
DIČ: 2023562013
IBAN: SK8102000000003038052651
Kontakt: vigancek@gmail.com
Vedenie súboru
Umelecká vedúca: PaedDr. Lenka Adzimová
Vedúci ľudovej hudby 
a hudobné úpravy: Mgr. Ľubomír Varínsky
Vedúci ľudovej hudby a korepetície: Ing. Ľuboš Popjak 
Hlasový pedagóg: Mgr. Lucia Nagyová
Asistent vedúcej súboru: Samuel šelesták

II. REGULA 
Detského folklórneho súboru Viganček
záväzná pre všetkých jej členov

Prijímanie nových členov
Viganček

Do Vigančeka sa prijímajú deti na základe talentovej skúšky organizovanej spravidla v prvý septembrový týždeň v každom školskom roku. Skúška pozostáva z preverenia speváckych, rytmických a pohybových schopností dieťaťa, pričom nevyhnutným predpokladom prijatia je motivácia dieťaťa k tomuto druhu činnosti. Počet prijatých detí určuje umelecká vedúca súboru podľa aktuálnej potreby.  Po prijatí je zákonný zástupca dieťaťa povinný doložiť vyplnený evidenčný lístok.

Ľudová hudba Viganček
Do ľudovej hudby sa deti prijímajú na základe inštrumentálnych schopností a skúsenosti kedykoľvek počas školského roka, najoptimálnejšie je to však v septembri. Po prijatí je zákonný zástupca dieťaťa povinný doložiť vyplnený evidenčný lístok.

Vyplnený evidenčný lístok podávajú na začiatku školského roka všetci členovia súboru, bez ohľadu na to, či už minulosti pracovali DFS, alebo nie.

Nácviky
Nácviky súboru  prebiehajú v Tančiarni Detského folklórneho súboru Viganček, ktorá je na sídlisku Ťahanovce v Centre voľného času Juhoslovanská 2 na treťom poschodí.
Súčasťou nácvikového času je aj desaťminútová príprava pred samotnou činnosťou a po nej.
Deti zo skupiny MiniViganček prichádzajú na nácvik v sprievode dospelej osoby, ktorá sa postará o ich prezlečenie do cvičebného úboru, úpravu vlasov a ďalšie úkony (toaleta a p.) V školskom roku 2023/2024 sa skupina predškolákov neotvára.
Staršie deti prichádzajú na nácvik samé, alebo v sprievode dospelej osoby vzhľadom k ich veku.  Preferujeme, aby sa deti od 1. ročníka ZŠ pripravovali na nácvik samé, z dôvodu vytvárania návyku na organizovanie svojich osobných vecí a samostatnú úpravu zovňajšku ako tréning na vystúpenia, festivaly a súťaže.
Do tanečnej sály vstupujú deti zásadne len v sprievode pedagóga, alebo na jeho pokyn.
Neprítomnosť na nácviku je potrebné oznámiť vedúcej súboru e-mailom vigancek@gmail.com
Tri neospravedlnené absencie môžu byť dôvodom k vylúčeniu dieťaťa zo súboru.

Oblečenie na nácvikoch
Všetky deti sú povinné na nácviky používať predpísaný cvičebný úbor.
Chlapci: čierne tepláky, biele tričko bez potlače a čierne tanečné cvičky.
Dievčatá: čierne pančuchy, čierny gymnastický dres, čierne tanečné cvičky a tanečnú sukňu. Tú dostanú v krojovni a po ukončení činnosti v súbore je potrebné ju vrátiť.
Dievčatá musia mať vlasy stiahnuté a upravené tak, aby im pri pohybe neprekážali. Tanec je estetický prejav a tak dbáme nato, aby sa deti boli už na nácvikoch upravené dbali o svoj zovňajšok.
Členovia ľudovej hudby si nácviky prinášajú prezuvky.
Na tréning si deti prinášajú vlastnú fľašu s čistou pitnou vodou – nesladenou.
Do tanečnej sály nepatria hračky, telefóny, hodinky ani šperky.

Harmonogram nácvikov v školskom roku 2023/2024

Pondelok, streda

15:500-16:00 príprava na nácvik
16:00-17:50 nácvik
17:50-18:00 prezliekanie, odchod z Tančiarne

Deti sú povinné udržiavať čistotu a poriadok v šatniach.

Poplatky v školskom roku 2023/2024
Členský príspevok Občianskeho združenia VIGANČEK bol na školský rok 2023/2024 Valným zhromaždením schválený vo výške 25,- eur mesačne pre členov Vigančeka. Číslo účtu: SK81 0200 0000 0030 3805 2651. Do správy je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Správu o činnosti hospodárenia s členským príspevkom OZ Viganček za kalendárny rok predkladá predseda OZ spravidla do konca januára nasledujúceho školského roka po vykonaní kontroly revíznou komisiou prostredníctvom websídla súboru v časti Rodičovská zóna. Tento poplatok zastrešuje bežné výdavky súboru: honorár pre pedagógov, kroje, hudobné nástroje, rekvizity a ďalšie materiálové potreby slúžiace všetkým členom súboru rovnocenne. Mimoriadne akcie ako sústredenia a zájazdy nie sú hradené z tohoto fondu. Členský príspevok je paušálny, nevracia sa, alebo neznižuje, ak dieťa z rôznych dôvodov súbor istú dobu nenavštevuje.

 

Kroj a starostlivosť oň
Pred prvým vystúpením dostane dieťa kroj do domácej úschovy a údržby.  Keďže súbor nemá platenú krojárku starostlivosť o krojové súčasti: pranie, škrobenie, žehlenie, malé opravy ap. zabezpečujú rodičia dieťaťa. Ak nemáte skúsenosti s takouto prácou, odporúčame uvedené konzultovať s vedúcou súboru. Niektoré kroje sú pôvodné a nesprávnym zásahom by mohli pozapúšťať výšivky, alebo by došlo k neodvratným škodám nevyčísliteľnej hodnoty. Na vystúpenia si deti nosia kroje v pridelenom krojovom návleku. Je potrebné, aby si dieťa doma samo nacvičilo spôsob manipulácie, oblečenia a ukladania kroja. Na vystúpeniach máme na to zvyčajne málo, miesta, času a pomocných rúk.

Na vystúpenia je potrebné všetky krojové súčasti, tanečnú obuv, potreby na česanie, rekvizity, hud. nástroje a ď. baliť deťom do jedného kufra/tašky/plecniaka spolu. Stáva sa, že ak má dieťa viac batožiny, napr. pri viacdňových zákazdoch, komplikovane si hľadí hrebeň v kozmetickej taške, krpce v plecniaku a kroj po kúskoch vystretý v kufri. Nezriedka ani len netušia, kde čo majú, čo zneisťuje ich a pridáva prácu nám.

Po skončení činnosti dieťaťa v súbore sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní vrátiť všetky kroje, krojové súčasti, krpce, čižmy a všetko čo mali v zápožičke (nácviková sukňa, obal na kroj vrecko na krpce, vrecko na čižmy, rekvizity a ď.) a to vyčistené, vyprané, vyžehlené a na vešiaku. To isté platí aj pri výmene kroja za väčší: odovzdáva sa kroj vypravý a vyžehlený.
Strata, alebo poškodenie kroja, obuvy, alebo inej krojovej súčasti sa spoplatňuje v plnej hodnote predmetu. 
Cena jednotlivých krojov a krojových súčastí
krpce: 20,- eur; čižmy: 90,- eur; chlapčenský klobúk: 60,- eur; chlapčenské nohavice jednoduché: 20,- eur; chlapčenské nohavice zdobené: 50,- eur; chlapčenská vyšívaná košeľa: 40,- eur; chlapčenský lajbľik (vesta) jednoduchý: 35,- eur; chlapčenský lajbľik s gombíkami: 50,- eur; dievčenská vyšívaná košeľa: 40,- eur; dievčenská jopka (blúzka s dlhým rukávom): 20,- eur; spodnica: 15,- eur; pracovná kidľa (sukňa): 25,-eur; vyšívaná kidľa: 35,- eur; dievčenský lajbľik (vesta): 35,- eur; dievčenský lajbľik - bľiščak (vesta zdobená s volánom): 55,- eur; vist (krojové šaty bez rukávov so skladanou sukňou): 90,- eur; perlový náhrdelník: 15,- eur; vyšívaná stuha: 7,- eur; károvaná stuha do pása k vistiu: 7,- eur; vigan: 25,- eur; čepček: 10,- eur; nácviková sukňa: 10,- eur; kufor veľký: 40,- eur; kufor malý: 30,- eur; taška: 20,- eur; plecniak: 15,- eur; vrecko na krpce: 5,- eur

  • Dievčenské účesy ku krojom

Dievčatá, ktoré sú členkami Detského folklórneho súboru Viganček si nesmú strihať vlasy tak, aby mali krátku ofinu, alebo sa im nedali vlasy spliesť do vrkoča.
Na konce vrkočov sa zaväzuje biela taftová mašľa široká 4-5 cm a dlhá: pri dvoch vrkočoch 1m / každý vrkoč; pri jednom vrkoči 1,5 m. Vlasy sa tesne pred vystúpením neumývajú. Účes je potrebné poriadne zafixovať lakom na vlasy, alebo inými používanými tužidlami. Preto si dievčatá na všetky vystúpenia ako súčasť výbavy nosia česacie potreby: hustý hrebeň, vosk- najlepšie penový, lak na vlasy, sponky a gumičky vo farbe vlasov a mašle.

Verejné vystúpenia, festivaly, súťaže
Výber detí na jednotlivé vystúpenia podlieha požiadavke organizátora. Zostava je tvorená  podľa toho, ako majú zvládnutú danú choreografiu, podľa dochádzky na nácviky a ak ide o viacdňové zájazdy aj spôsobilosť zvládania odlúčenia od rodičov. Vedúca súboru si vyhradzuje plné právo výberu detí. Ak je dieťa vybrané na vystúpenie je preňho povinné.
Na všetky vystúpenia sú zákonní zástupcovia z organizačných dôvodov povinní umožniť dieťaťu spoločnú dopravu autobusom s celým súborom. Po vystúpení je individuálny návrat domov s rodičmi dovolený len po predošlej dohode. Rodičia detí nezasahujú do prípravy a samotného vystúpenia, pokiaľ o to neboli požiadaní.

Aktívne vyhľadávanie informácií o dianí v súbore
Vedúca súboru komunikuje s rodičmi detí, ktoré sú členmi Detského folklórneho súboru Viganček prostredníctvom tohto webového sídla v časti: Rodičovská zóna. Prístupové údaje sú zasielané prijatým členom na e-mailovú adresu uvedenú v evidenčnom lístku.


Duševné a materiálne vlastníctvo súboru

Členovia súboru nesmú používať piesne, zvykoslovné útvary, či iný materiál naštudovaný vo Vigančeku na iné účely ako spojené s činnosťou súboru: napr. školské spevácke súťaže a vystúpenia.
Kroj môže byť použitý na takéto podujatia len so súhlasom vedúcej súboru. Použitie sa spoplatňuje sumou 5,- za jedno použitie. Poplatok je potrebné poukázať na číslo účtu: SK81 0200 0000 0030 3805 2651 najneskôr v deň jeho použitia.

Každý rodič a každé dieťa má inú predstavu o svojom pôsobení v súbore. Jedni rodičia sa neustále pýtajú kedy bude ďalšie a ďalšie vystúpenie, netušiac koľko práce je za tým. Iných otravuje deti stále niekam prevážať a prispôsobovať rodinný program potrebám súboru. Detský folklórny súbor Viganček vznikol v roku 1990. Za čas svojho pôsobenia si vybudoval svoje pevné pravidlá a metodiku. Nie je možné prispôsobiť sa záujmom a predstavám takej širokej skupiny ľudí. Je preto vhodné, ak niekto uvažuje o pôsobení vo Vigančeku, aby sa najskôr oboznámil s činnosťou ostatných detských folklórnych súborov v meste a vybral si to, čo sa mu najviac páči a vyhovuje.

A celkom na záver: jeden skvelý maďarský tanečný pedagóg raz povedal, že najväčším nepriateľom tanečných súborov sú vystúpenia. Práca v detských folklórnych súboroch je postavená na kontinuálnom rozvoji detských tanečných, speváckych inštrumentálnych a dramatických schopností. Keď sa skupina pripravuje na vystúpenie, všetko ide bokom a len sa nacvičuje.